anilin +br2

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ Khi cho tới Anilin tính năng với brom thành phầm nhận được tạo nên kết tủa white, phản xạ này chúng ta không còn cảnh báo dùng làm nhận ra anilin nhập bài bác tập luyện nhận ra.

1. Phản ứng đằm thắm C6H5NH2 và Br2

C6H5NH2 + 3Br2 overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Bạn đang xem: anilin +br2

(↓ trắng)

Phương trình phản xạ Anilin Brom

Do tác động của group NH2, phụ thân nguyên vẹn tử H ở địa điểm ortho và para đối với group NH2 trong nhân thơm tho của anilin dễ dẫn đến thay cho thế tự phụ thân nguyên vẹn tử brom

2. Điều khiếu nại phản xạ Anilin tính năng với brom

Nhiệt phỏng thường

3. Cách tổ chức thử nghiệm Anilin tính năng với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

4. Tính hóa học của Anilin

4.1. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Anilin là hóa học lỏng, sôi ở 184°C, ko màu sắc, cực kỳ độc, tan không nhiều nội địa tuy nhiên tan nhập etanol và benzen.

4.2. Tính Hóa chất anilin

  • Bị lão hóa tự oxi

Để lâu nhập không gian, anilin gửi sang trọng black color vì thế bị lão hóa tự oxi nhập ko khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

  • Tính bazơ:

Anilin phản xạ với axit mạnh tạo nên trở nên ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

  • Phản ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2+ HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

  • Phản ứng thế ở nhân thơm

Phản ứng thế ở nhân thơm tho của anilin

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây sai?

A. Anilin tính năng với nước brom tạo nên trở nên kết tủa gold color.

B. Amino axit là thích hợp hóa học cơ học tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic thực hiện quỳ tím đổi màu hồng.

D. Dung dịch glyxin ko thực hiện thay đổi màu sắc phenolphtalein.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa white.

Phương trình phản xạ minh họa

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 2.  Cho những tuyên bố sau:

a) Anilin tính năng với nước brom tạo nên trở nên kết tủa trắng

b) Phản ứng đằm thắm buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Anilin đem năng lực thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh xao vì thế đem tính bazo

d) Dung dịch mantozơ tính năng với Cu(OH)2/OH- Khi đun rét mướt cho tới kết tủa Cu2O

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố ko đích thị là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D a) Đúng

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2+ 3HBr

b) Phản ứng đằm thắm buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Sai vì thế Do –NH2 gắn thẳng lên vòng benzen thực hiện hạn chế tỷ lệ electron ở nguyên vẹn tử N mạnh. ⇒ tính bazơ của anilin yếu đuối hơn nhiều đối với NH3 ⇒ ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

d) Đúng Dung dịch mantozơ tính năng với Cu(OH)2/OH- Khi đun rét mướt cho tới kết tủa Cu2O

Câu 3. Có 3 hóa học lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng không liên quan gì đến nhau nhập 3 lọ thất lạc nhãn. Thuốc test nhằm phân biệt 3 hóa học lỏng bên trên là

A. giấy má quì tím.

B. nước brom.

C. hỗn hợp NaOH.

D. hỗn hợp phenolphtalein.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Trích kiểu test và khắc số loại tự

Ta người sử dụng hỗn hợp brom

Mẫu test này xuất hiện nay tạo nên kết tủa white hóa học lúc đầu là Anilin

C6H5NH2 + 3Br2 overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom tạo nên hỗn hợp nhập trong cả.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Mẫu test không tồn tại hiện tượng lạ gì thì hỗn hợp lúc đầu đó là Benzen

Câu 4. Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NHCH3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc một?

Loại A vì thế (CH3)3N là amin bậc III

Loại B vì thế CH3NHCH3 là amin bậc II

Đúng C CH3NH2là amin bậc I

Loại  D vì thế CH3CH2NHCH3 là amin bậc II

Câu 5. Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, đem nằm trong công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D k = π + v =(2.7 − 9 + 2 + 1)/2 = 4

=> Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, đem nằm trong công thức phân tử C7H9N là 4

Câu 6. Nguyên nhân gây ra tính bazơ của amin là:

A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. Do amin tan nhiều nhập H2O.

C. Do nguyên vẹn tử N có tính âm năng lượng điện rộng lớn nên cặp e công cộng của nguyên vẹn tử N và H bị bú về phía N.

D. Do nguyên vẹn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin hoàn toàn có thể nhận proton.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Chất hoặc ion đem tính bazơ nếu như nó đem năng lực nhận proton. (Theo thuyết bonsted)

Do nguyên vẹn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin hoàn toàn có thể nhận proton.

Câu 7. Anilin (C4H9NH2) phản xạ với dung dịch

A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2CO3.

D. NaCl.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B :Anilin (C4H9NH2) phản xạ với hỗn hợp HCl.

Phương trình phản xạ minh họa

C4H9NH2 + HCl → C4H9NH3Cl

Câu 8. Để cọ sạch sẽ lọ tiếp tục đựng anilin người tao dùng

A. hỗn hợp NaOH và nước.

Xem thêm: mg + hno3 ra nh4no3

B. hỗn hợp HCl và nước.

C. hỗn hợp amoniac và nước.

D. hỗn hợp NaCl và nước.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Anilin ko tan nội địa, dễ dàng dính vào trở nên lọ, cho tới hỗn hợp HCl nhập anilin, phản xạ tạo nên muối hạt tan nội địa → bị cọ trôi tự nước.

Phương trình phản xạ minh họa

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

Câu 9. Hỗn thích hợp A bao gồm Alanin và axit glutamic. Cho a gam B tính năng trọn vẹn với dd NaOH dư, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 30,8) gam muối hạt. Mặt không giống, nếu như cho tới a gam A tính năng trọn vẹn với hỗn hợp HCl, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 36,5) gam muối hạt. Giá trị của a là?

A. 112,2 gam

B. 224,2 gam

C. 168,15 gam

D. 280,5  gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Đặt nalanin = x mol; naxit glutamic = nó mol

Coi phản xạ như sau tao có:

– NH2 + HCl → -NH3Cl

– COOH + NaOH → -COONa + H2O

=> nHCl = x + nó = (a + 36,5 – a)/36,5 = 1 mol

nNaOH = x + 2y = (a+30,8-a)/(23 – 1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; nó = 0,4 mol

⇒ m = 112,2 g

Câu 10. Cho 6,615 gam axit glutamic phản xạ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được a gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:

A. 31,310.

B. 28,890.

C. 14,845.

D. 29,690.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Axit glutamic đem dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,045 mol

Có nHCl= 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu – (2nGlutamic+ nHCl) = 0,01 mol

⇒ Chất rắn khan gồm:

0,01 mol NaOH;

0,045 mol NaOOC – CH2 – CH2– CH(NH2) – COONa;

0,1 mol NaCl ⇒ m = 29,69 gam

Câu 11. Cho 0,15 mol axit Glutamic nhập 175 ml hỗn hợp HCl 2M thu hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tính số mol NaOH

A. 0,65 mol

B. 0,3 mol

C. 0,6 mol

D. 0,45 mol

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Coi lếu thích hợp phản xạ với NaOH bao gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

Phương trình phản xạ xảy ra

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,35mol 0,35 mol

H2N-C3H5-(COOH)2+ 2NaOH → H2N-C3H5(COONa)2 + 2H2O

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Câu 12. Cho 13,23 gam axit glutamic phản xạ với 200 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 400 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được m gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 31,31.

B. 28,89.

C. 17,19.

D. 29,69.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Axit glutamic đem dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,09 mol

Có nHCl = 0,2 mol; nNaOH = 0,4 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu– (2nGlutamic + nHCl) = 0,02 mol

⇒ Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC–CH2–CH2 – CH(NH2)-COONa; 0,2 mol NaCl.

⇒ m = 29,69 gam

Câu 13. Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH3[CH2]3-NH2. Để quan sát hỗn hợp của những thích hợp hóa học bên trên, chỉ việc người sử dụng một dung dịch test này sau đây?

A. NaOH.

B. AgNO3/NH3.

C. CH3OH/HCl.

D. Quỳ tím.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Dùng quỳ tím nhằm nhận biết:

H2N-CH2-COOH ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ

CH3CH2-COOH thực hiện quỳ hóa đỏ

CH3[CH2]3-NH2 làm quỳ hóa xanh xao.

Câu 14. Dung dịch hóa học này sau đây thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Loại vì thế A. C6H5NH2 không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

Loại vì thế B H2N-CH2-COOH có một group -NH2 và 1 group -COOH ⟹ Không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

Đúng vì thế C. CH3CH2CH2NH2 có 1 group -NH2 làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh

Loại vì thế D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH có một group -NH2 và 2 group -COOH ⟹ thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên đỏ

Câu 15. Nhận xét này tại đây đúng?

A. Công thức tổng quát lác của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

B. Tính bazơ của những amin đều mạnh rộng lớn NH3.

C. Metylamin đem tính bazơ yếu đuối rộng lớn anilin.

D. Các amin đều hoàn toàn có thể kết phù hợp với proton.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D B sai vì thế anilin đem gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu đuối rộng lớn NH3.

A sai vì thế amin no, đơn chức, mạch hở đem a = 0 và k = 1 → CTTQ : CnH2n+3N

C sai vì thế metylamin đem gốc CH3 đẩy e, còn anilin đem gốc C6H5 hút e => Metylamin đem tính bazơ mạnh rộng lớn anilin.

D đích thị vì thế bên trên nguyên vẹn tử nitơ của những amin đều sở hữu cặp electron tự tại nênđều hoàn toàn có thể kết phù hợp với proton.

Xem thêm: fe+ h2so4 đặc nóng