bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sự không giống nhau thân mật nhị thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục vẫn luôn luôn tạo ra hoảng loạn mang lại nhiều bạn làm việc giờ Anh. Vậy thực hiện thế này nhằm hoàn toàn có thể phân biệt được nhị thì Hiện bên trên này? Hãy nằm trong IELTS Vietop thời điểm ngày hôm nay ôn lại kỹ năng tổng quan tiền giống như thích nghi một vài dạng bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp tục nhé!

Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Tổng quan tiền về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Cấu trúc – tín hiệu nhận ra của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp tục.

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT)HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN(PRESENT PERFECT CONTINUOUS)
Công thức to tướng beKhẳng định: S + have/has + been + …Phủ định: S + have/has not + been +…
Nghi vấn: Have/Has + S + been +…?
Khẳng định: S + have/has + been + …
Phủ định: S + have/has not + been +…
Nghi vấn: Have/Has + S + been +…? 
Công thức động kể từ thườngKhẳng định: S + have/has + V(p2) + …Phủ định: S + have/has not + V(p2) +…
Nghi vấn: Have/Has + S + V(p2) + …?
Khẳng định: S + have/has + been + V-ing + …Phủ định: S + have/has not + been +V-ing + …Nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing + …?
Dấu hiệu nhận biếtDấu hiệu nhận biết: just, already, recently, lately, ever, never…before, yet, ví far, until now, up to tướng now, during/for/in/over + the past/last time, several times,…

Thường được sử dụng với những động kể từ chỉ tình trạng (state verbs) như: think, know, want, see,…

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất: the + Adj-est/the + most + Adj.
Dấu hiệu nhận biết: since, for, all day, all day long, all the morning/afternoon/evening,…

Thường được sử dụng với những động kể từ cần thiết nhấn mạnh vấn đề vô thời hạn như: stay, wait, sit, lie,…
Ví dụI have already done all the homework. (Tôi hoàn thiện kết thúc không còn bài xích tập dượt rồi.)
I have known him for 3 years. (Tôi biết anh tớ 3 năm rồi.)
This is the most interesting movie I have ever seen. (Đây là bộ phim truyện hoặc nhất tôi từng coi.)
I have been doing the homework all day.(Tôi thực hiện bài xích tập dượt không còn một ngày dài.)
He has been waiting here for 3 hours.(Anh ấy ngóng ở trên đây 3 ngày rồi.)

So sánh cơ hội dùng của thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT)HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN(PRESENT PERFECT CONTINUOUS)
Cách sử dụngDiễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra ở quá khứ tuy nhiên thành quả còn khắc ghi cho tới thời điểm hiện tại và sau này. (Xét về tính chất trọn vẹn vẹn, tức là hành vi vẫn xẩy ra trọn vẹn vẹn tuy nhiên thành quả thì vẫn tồn tại ở thời điểm hiện tại.)

Nhấn mạnh vô thành quả của hành vi. (Diễn miêu tả một hành vi tuy nhiên ko rõ rệt thời hạn ví dụ thực hiện hành vi ấy.)

Thể hiện nay kinh nghiệm tay nghề, hưởng thụ của một cá thể.
Diễn miêu tả một hành vi chính thức vô quá khứ vẫn nối tiếp ở thời điểm hiện tại và đem kỹ năng tiếp tục vô sau này. (Hành động ấy ko xẩy ra trọn vẹn vẹn.)

Nhấn mạnh vô quy trình, khoảng tầm thời hạn của hành vi.

Không dùng làm thể hiện nay kinh nghiệm tay nghề, hưởng thụ của cá thể.
Ví dụI have made a cup of coffee. It’s good.(Tôi đã từng kết thúc một ly coffe và vị nó ngon.)

I have lost 3 kilos since I was ill. (Tôi vừa phải mới nhất hạn chế 3 cân nặng Lúc tôi bị chói.)

This is the first time I have ever eaten such a delicious dish. (Đây là phen trước tiên tôi từng được ăn một số tiêu hóa vì vậy.)
I have been making a cup of coffee.(Tôi đang khiến một ly coffe.)

I have been losing weight to tướng keep fit for 3 years. (Tôi vẫn nên hạn chế cân nặng vô xuyên suốt 3 năm để lưu lại dáng vẻ.)

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Các các bạn vẫn nắm rõ rộng lớn về việc tương đương và không giống nhau thân mật thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục chưa? Chỉ biết kỹ năng thôi là ko đầy đủ, hãy nằm trong Vietop vận dụng những gì các bạn vừa phải học tập được vô những dạng bài xích tập dượt kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên tiếp sau đây nhé!

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn
Thực hành bài xích tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Present Perfect Continuous

 1. Tommy ______ (read) a book for 2 hours, and he’s still reading it.
 2. Tommy ______ (read) 68 pages ví far.
 3. Jennie ______ (visit) five countries recently.
 4. Jennie ______ (travel) for 3 months, and she’s visiting Tokyo at the moment.
 5. Peter ______ (play) the piano to tướng become a musician since he was very small.
 6. Peter ______ (win) the piano competition three times.
 7. They ______ (make) a lot of famous films since they graduated.
 8. They ______ (make) films since they graduated.
 9. I ______ (learn) four English lessons.
 10. I ______ (learn) English all day.
 11. She ______ (not do) trang chính work yet.
 12. The box is empty. Someone ______ (eat) all candies.
 13. He ______(wait) there for 2 hours.
 14. The population of Trung Quốc ______(increase) since 1990 and there’s no sign of stopping.
 15. I ______(drink) more water lately, and I feel better.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. David has run/has been running 2 kilometers today.
 2. David has run/has been running for 2 hours today.
 3. I have done/have been doing housework all day, and I’m ví tired.
 4. I have read/have been reading the book, ví you can borrow it.
 5. How many movies have you watched/have you been watching?
 6. How long have you watched/have you been watching the movie?
 7. Why haven’t you repaired/haven’t you been repairing the siêu xe yet?
 8. There’s ví much snow on the road. Has it snowed/Has it been snowing all night?
 9. The most amazing film I have ever watched/have ever been watching is Harry Potter.
 10. We have bought/have been buying a carpet.

Bài 3: Put the verb into either Present Perfect or Present Perfect Continuous tense

 1. A: Michelle, how long ______(you/learn) Spanish?

B: For about 3 years.

 1. A: What a lovely smell!

B: Thank you. My mother ______(make) a lot of cookies.

 1. A: Why is your finger bleeding?

B: Oops. I ______ (already/cut) my finger.

 1. A: ______(you/read) the book yet?

B: I ______ (read) the book you recommended. I really lượt thích it, but I’m not finished.

 1. A: Why does she look ví tired?

B: Because she ______ (run) for 3 hours.

 1. A: How much coffee ______(he/drink) this morning?

B: Maybe three cups of coffee.

 1. A: Can you go out with u this weekend?

B: Sorry, I cannot. My exams are in a few weeks, ví I ______(study) a lot recently.

 1. A: ______ (you/buy) the train ticket yet?

Xem thêm: c + hno3 đặc nóng

B: I ______(just/buy) it.

 1. A: ______(he/stay) there for 3 hours?

B: Yes. He’s still there.

 1. A: How many times ______(you/visit) Paris?

B: About twice.

Xem thêm:

Thì Quá khứ trả thành

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

Thì sau này tiếp diễn

Bài 4: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. She looks exhausted these days. She has worked too hard recently.
 2. Mary has never been studying abroad before.
 3. I have been waiting three hours already!
 4. How long has he worked as a teacher?
 5. She has written a letter and has sent it to tướng her friend.
 6. We have painted my room, and we think it looks nicer.
 7. I have called Liz for hours, but she hasn’t answered. 
 8. We have been knowing Mike for ages.
 9. How many books has she ever read?
 10.  I have worked hard all day and I need a rest.

Bài 5: Rewrite sentences using words given

 1. She / drink / ten / glasses / wine.
 2. She / eat / candies / all morning / ví / she / feel / sick.
 3. We / paint / room / all day / and / it / not finish / yet.
 4. He / clean / bathroom / ví / everything / be / neat.
 5. You / promise / help / u / several times!
 6. I / read / book / you / give / u / but / I / be / still on / chapter 3.
 7. I / raise / cát / 10 years.
 8. She / not / visit / parents / ví long / because / she / be / busy.
 9. He / play / volleyball / since / he / be / ví small.
 10. You / finish / homework / yet?

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Present Perfect Continuous

 1. has been reading
 2. has read
 3. has visited
 4. has been travelling
 5. has been playing
 6. has won
 7. have made
 8. have been making
 9. have learnt
 10. have been learning
 11. hasn’t done
 12. has eaten
 13. has been waiting
 14. has been increasing
 15. have drunk

Bài 2: Choose the correct answer

 1. has run
 2. has been running
 3. have been doing
 4. have read
 5. have you watched
 6. have you been watching
 7. haven’t you repaired
 8. Has it been snowing
 9. have ever watched
 10. have bought

Bài 3: Put the verb into either Present Perfect or Present Perfect Continuous tense

 1. have you been learning
 2. has made
 3. have already cut
 4. Have you read – have been reading
 5. has been running
 6. has he drunk
 7. have been studying
 8. Have you bought – have just bought
 9. Has he been staying
 10. have you visited

Bài 4: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. has worked -> has been working
 2. has never been studying -> has never studied
 3. True
 4. has he worked -> has he been working
 5. True
 6. True
 7. have called -> have been calling
 8. have been knowing -> have known
 9. True
 10. have worked -> have been working

Bài 5: Rewrite sentences using words given

 1. She has drunk ten glasses of wine.
 2. She has been eating candies all morning, ví she feels sick.
 3. We have been painting our room all day and it has not finished yet.
 4. He has cleaned his bathroom, ví everything is neat.
 5. You have promised to tướng help u several times!
 6. I have been reading the book you gave u, but I am still on chapter 3.
 7. I have been raising my cát for 10 years.
 8. She has not been visiting her parents for ví long, because she is busy.
 9. He has been playing volleyball since he was ví small.
 10. Have you finished your homework yet?

Vậy là các bạn vẫn rèn luyện được một vài dạng Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp tục từ cơ bản đến nâng lên. Để hoàn toàn có thể đạt điểm trên cao trong những kỳ thi đua, chúng ta nhớ rằng ôn lại kỹ năng và thông thường xuyên thực hành thực tế bằng phương pháp thực hiện bài xích tập dượt nhé. Chúc chúng ta học tập chất lượng môn giờ Anh!

Xem thêm: cu hno3 ra no2