bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Ở nội dung bài viết sau đây, IELTS Cấp tốc sẽ với những em học viên lớp 6 khối hệ thống lại kỹ năng về Thì hiện nay đơn (Present Simple tense), chung những em nâng cao khả năng giải thời gian nhanh và đúng mực Lúc thực hiện dạng bài tập luyện phân tách Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 (word form) nhé.

Bài tập luyện phân tách Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6

Tổng quan liêu về Thì thời điểm hiện tại đơn

Cấu trúc

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Cấu trúc của Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple tense) như sau:

Với động kể từ To be:

 • Khẳng định: S + am/is/are + N/ Adj
 • Phủ định: S + am/is/are + not + N/ Adj
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S +…?

Yes, S + am/is/are. / No, S + am/is/are + not.

 • Nghi vấn Wh-: WH-word + am/is/are + S (+ not) +…?

S + am/is/are (+ not) +….

Chú ý: I + am

 • He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + is
 • We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + are
 • I am = I’m; is not = isn’t; are not = aren’t

E.g.: am a student. (Tôi là học viên.)

She isn’t Vietnamese. (Cô ấy ko nên người VN.) 

Is she a doctor? (Cô ấy là chưng sĩ à?)

Yes, she is./ No, she isn’t.

Với động kể từ thường:

 • Khẳng định: S + V1
 • Phủ định: S + do/does + not + V-infinitive
 • Nghi vấn Yes/No: Do/does + S + V-infinitive?

Yes, S + do/does. / No, S + do/does + not.

 • Nghi vấn Wh-: WH-word + do/does + S (+ not) + V-infinitive…?

S + V1

Chú ý: 

He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + V(s/es)

I/We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + V-infinitive

Do not = don’t

Does not = doesn’t

Nếu vô câu đem trợ động kể từ do/does hoặc don’t/doesn’t thì tớ ko tăng s/es vào sau cùng động kể từ.

E.g.: We catch the bus every morning. (Chúng tôi bắt xe cộ buýt hằng sáng.)

She doesn’t understand English. (Cô ấy không hiểu biết giờ Anh.) 

Does he want some tea? (Anh ấy cũng muốn nốc chút trà không?)

Yes, he does./ No, he doesn’t.

What does she like to tự at the weekend? (Cô ấy quí làm cái gi vào thời gian cuối tuần?)

She likes to play computer games. (Cô ấy quí đùa trò đùa PC.)

>>> Xem thêm: Tổng phù hợp kỹ năng về 12 thì cơ bạn dạng vô giờ Anh

Cách dùng và tín hiệu nhận biết

Chúng tớ dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm nói tới những hành vi, thói quen thuộc lặp chuồn tái diễn, thực sự công cộng, mong ước và xúc cảm. Thì này cũng khá được dùng nhằm dẫn đường và chỉ dẫn, hao hao nhằm nói tới thời hạn biểu và chương trình. Ta nhận ra thì này bằng phương pháp thấy vô câu đem những trạng kể từ gia tốc như always, sometimes, usually, often, rarely, never,… hoặc every + thứ/ngày/tháng/năm…

E.g.: Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở 100 phỏng C.)

I usually don’t go out in the evening. (Tôi thông thường ko ra phía bên ngoài vô bữa tối.)

Where does she come from? (Cô tớ tới từ đâu?)

>>> Tham khảo:

Xem thêm: baco3 hno3

 • Trọn cỗ bài bác tập luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong đem đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp bài bác tập luyện về những thì vô giờ Anh – Đáp án chỉ dẫn chi tiết

Bài tập luyện phân tách Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6

cấu trúc thìhiện tại đơn

Bạn có thể làm bài tập dưới trên đây hoặc tải về tệp tin PDF về để làm nhé.

Bài 1: Complete the sentences in the Present Simple tense in affirmative form

 1. I always ____________ (listen) to tát music in the morning.
 2. We ________________ (have) pink shirts at trang chủ.
 3. Kate and Cynthia _______________ (like) that TV show!
 4. I never _____________ (watch) TV at night.
 5. We _________________ (want) something to tát eat now!
 6. She _____________ (like) Đen T-shirts.
 7. My sister ____________ (have) a new pair of jeans.
 8. He _________________ (need) a new uniform.
 9. My brother _____________ (like) to tát go shopping at the mall.
 10. Ernesto ________________ (play) videogames every day!

Bài 2: Complete the sentences in the Present Simple tense in negative form

 1. I _______________ (not/watch) movies on Netflix.
 2. We _____________ (not/like) to tát eat at restaurants in this đô thị.
 3. They ____________ (not/work) every day.
 4. Paola and Luis _____________(not/listen) to tát rock music.
 5. We ________________ (not/have) English classes on Saturday.
 6. She ________________ (not/have) English classes on Sunday.
 7. Emily _______________ (not/do) her homework at night.
 8. He ________________ (not/go) to tát the supermarket on the weekend.
 9. Manuel ____________ (not/like) to tát eat sushi here.
 10. My sister _____________ (not/exercise) in the morning.

Bài 3: Complete the text with the “s” for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets

Lisa’s mother always _______ (wake) her up at seven o’clock. She _______ (get) up and _______ (go) to tát the bathroom. There she _______ (wash) and _______ (brush) her teeth. Then she _______ (walk) downstairs and _______ (have) breakfast. Then she _______ (say) goodbye to tát her parents and _______ (leave) the house. She usually _______ (catch) the bus to tát school where she _______ (meet) some friends. After school, she _______ (do) her homework and _______ (study) for a test. Then she _______ (chat) with her friends, _______ (read) a book or _______ (watch) one of her favourite sitcoms.

Bài 4: Complete the sentences by putting the verbs into the correct khuông of Present Simple 

1. I _________________ (be) in a café now.

2. _________________ (she / play) tennis every week?

3. They _________________ (go) to tát the cinema every Wednesday.

4. _________________ (she / be) a singer?

5. You _________________ (find) the weather here cold.

6. _________________ (they / be) on the bus?

7. Lucy _________________ (ride) her bicycle to tát work.

8. Why _________________ (he / be) in France?

9. I _________________ (not / play) the piano often.

10. It _________________ (not / be) cold today. 

Bài 5: Form questions in the Present Simple with the words given

 1. What / you / have / for breakfast ?
 2. When / he / come / on Fridays ?
 3. How often / she / go out / with her friends ?
 4. Your brother / live / in England ?
 5. The kids / lượt thích / their new English teacher ?

Bài 6: Complete the sentences by putting the verbs into the correct khuông of Present Simple 

 1. We __________ (be) from Portugal. 
 2. _____________ (we / make) too much noise at night? 
 3. Where ____________ (Harry / study)? 
 4. ___________ (it / be) foggy today? 
 5. We __________ (not / be) late. 
 6. They ____________ (not / like) animals. 
 7. Where ____________ (you / be)? 
 8. He ____________ (not / be) an accountant. 
 9. ___________ (the dog / eat) chicken? 
 10. She _____________ (be) my sister. 

Đáp án

Bài 1

 1. Listen
 2. Have
 3. Like
 4. Watch
 5. Want
 6. Likes
 7. Has
 8. Needs
 9. Likes
 10. Plays

Bài 2

 1. Don’t watch
 2. Don’t like
 3. Don’t work
 4. Don’t listen
 5. Don’t have
 6. Doesn’t have
 7. Doesn’t do
 8. Doesn’t go
 9. Doesn’t like
 10. Doesn’t exercise

Bài 3

Lisa’s mother always wakes her up at seven o’clock. She gets up and goes to the bathroom. There she washes and brushes her teeth. Then she walks downstairs and has breakfast. Then she says goodbye to tát her parents and leaves the house. She usually catches the bus to tát school where she meets some friends. After school, she does her homework and studies for a test. Then she chats with her friends, reads a book or watches one of her favourite sitcoms.

Bài 4

 1. I’m in a café now.
 2. Does she play tennis every week?
 3. They go to tát the cinema every Wednesday.
 4. Is she a singer?
 5. You find the weather here cold.
 6. Are they on the bus?
 7. Lucy rides her bicycle to tát work.
 8. Why is he in France?
 9. I don’t play the piano often.
 10. It isn’t cold today. 

Bài 5

 1. What tự you have for breakfast?
 2. When does he come on Fridays?
 3. How often does she go out with her friends?
 4. Does your brother live in England?
 5. Do the kids lượt thích their new English teacher?

Bài 6

 1. We are from Portugal.
 2. Do we make too much noise at night?
 3. Where does Harry study? 
 4. Is it foggy today? 
 5. We aren’t late. 
 6. They don’t lượt thích animals. 
 7. Where are you? 
 8. He isn’t an accountant. 
 9. Does the dog eat chicken? 
 10. She’s my sister. 

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng hao hao triển khai xong những bài bác tập luyện phân tách Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc đã hỗ trợ những em học viên lớp 6 nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng thì này vô giờ Anh. Các em lưu giữ hãy thông thường xuyên rèn luyện nhằm đạt được sản phẩm rất tốt nhé!

>>> Xem thêm:

Xem thêm: ch3oh ra hcho

 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 4 có đáp án
 • Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp tục lớp 6 có đáp án đầy đủ
 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 có đáp án