de cuong on tap tieng anh lop 5 hoc ki 2

[ad_1]

Nội dung đang được xem: Đề cương ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023

Bạn đang xem: de cuong on tap tieng anh lop 5 hoc ki 2

Đề cương ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023 canh ty những em học viên lớp 5 thích nghi với những dạng thắc mắc thông thường gặp gỡ vô đề đua, nhằm sẵn sàng thiệt chất lượng tốt kỹ năng và kiến thức mang lại bài xích đua thân mật học tập kì 2.

Với đề cương ôn đua thân mật kì 2 môn Tiếng Anh 5, thầy cô cũng đơn giản thiết kế giáo án, giao phó đề cương ôn luyện thân mật kì hai năm 2022 – 2023 mang lại học viên của tôi. Vậy cụ thể chào những em nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây của Download.vn:

Đề cương thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023

Đề cương ôn đua thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2023

A. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: (PHẦN TRẮC NGHIỆM)

I. Circle the odd-one-out: (Em hãy khoanh tròn trặn kể từ không giống loại)

1. a. cheap b. scarf c. dress d. T-shirt
2. a. tennis b. soccer c. sports d. baseball
3. a. sometimes b. when c. always d. usually
4. a. hamburger b. juice c. milk d. water
5. a. How b. When c. often d. What

II. Circle the mistake in each sentence: (Em hãy khoanh tròn trặn lỗi sai trong những câu sau)

6. What often vì thế you play outside?

a. What

b. do

c. play

7.I am going to lớn go martial arts with my father.

a. going

b. go

c. with

8.I usually play soccer in Saturday afternoon.

a. usually

b. play

c. in

9. You should eat candy too much.

a. should

b. eat

c. much

10.You can go to lớn the museum on bus.

a. can

b. the

c. on

IV. Choose the best answer: (Em hãy lựa chọn câu vấn đáp đích nhất)

11. How vì thế I get to lớn the flea market? – Turn left _____ the traffic lights.

a. on

b. in

c. at

12. Where ____ she going to lớn go?

a. is

b. are

c. am

13. How vì thế I get to lớn the park? – You can get there _____ foot.

a. by

b. to

c. on

14. How much is the pink hat? – It’s one _______.

a. dolla

b. dollar

c. dollars

15. What _____ you vì thế in the summer? – I went camping.

a. did

b. do

c. are

16. Mary ____ going to lớn vì thế yoga with Lucy.

a. are

b. am

c. is

17. What vì thế you vì thế during Tet? – During Tet, I ___________.

a. play sports

b. get lucky money

c. running

18. You _________ play outside.

a. shouldn’t

b. should

c. do

19.She _______ eat salad ví much.

a. does

b. shouldn’t

c. should

20. How _____ vì thế you play mobile games? – I never play mobile games.

a. usually

b. often

c. always

21. I ________ go running every morning.

a. am

b. do

c. usually

22. Tom _________ play đoạn phim games.

a. should

b. usually

c. shouldn’t

23. You shouldn’t __________ TV.

a. watch

b. watches

c. watchs

24. You shouldn’t eat ________.

a. fruit

b. candy

c. salad

25.What are you going to lớn do? – I am going to lớn ______ swimming with Jack.

a. go

b. do

c. play

26.What is Alfie going to lớn do? – He is going to lớn ______ yoga with Ben.

a. play

b go

c. do

27. How often _____ your father play tennis? – He sometimes plays tennis.

a. do

b. does

c. is

28.I usually go swimming _____ the weekend.

a. on

b. to

c. in

29.She usually_____ bowling with Mai every Sunday.

a. play

Xem thêm: kmno4 phân hủy

b. go

c. goes

30. ______ often does Nick play soccer? – He rarely plays soccer.

a. How

b. What

c. When

31. What is Tom going to lớn do? – He ___________ to lớn play sports with Charlie.

a. am going

b. are going

c. is going

32. What did you vì thế yesterday? – I _________ table tennis.

a. plays

b. played

c. play

33.What _______ you lượt thích to lớn eat? – I’d lượt thích a sandwich, please.

a. do

b. does

c. would

34.What’s the matter? – I ________ a headache.

a. have

b. feel

c.do

35.What’s the matter? – I ________ sick.

a. have

b. feel

c.do

READ AND WRITE: (PHẦN TỰ LUẬN)

I. Read the following passages and complete the sentences: (Em hãy tham khảo những đoạn văn tại đây và triển khai xong những câu đang được cho)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts… On this weekend, he is going to lớn play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

36.Charlie is _____________ years old.

37.He usually plays ____________________after school.

38.He likes playing badminton at school_________________.

38.Some sports at Charlie’s school sports club are chess, ___________, badminton, ______________, swimming, table tennis and martial art…

40.Charlie is going to lớn play badminton ___________ on this weekend.

II. Read the following passages and answer the questions: (Em hãy tham khảo những đoạn văn tại đây và vấn đáp những câu hỏi)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts… On this weekend, he is going to lớn play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

My name is Minh. I am eleven years old. I study at Ly Cong Uan Primary school. I and my brother lượt thích Vovinam. Vovinam is a type of martial art in Vietnam. We usually go to lớn Martial Arts (Vovinam) Center after school. You go straight along Nguyen Huu Tho street and you can see the Center. My brother can vì thế martial arts very well. Vovinam is also a type of sports. After school, you shouldn’t watch TV, but you should vì thế martial arts for your good fitness.

41.How old is Minh?

_________________________________________________

42.What is Vovinam?
_________________________________________________

43. How often vì thế Minh and his brother go to lớn Vovinam Center?

_________________________________________________

44.Does Minh lượt thích Vovinam?

_________________________________________________

45.How vì thế I get to lớn Vovinam Center?

_________________________________________________

III. Order the words to lớn make the sentences: (Em hãy bố trí những kể từ sau muốn tạo trở nên câu sở hữu nghĩa)

46.does/ often/ How/ basketball?/ she/ play

_________________________________________________

47.going/ with/ He/ to/ is/ volleyball/ play/ Ben.

_________________________________________________

48.should/ You/ outside/ play/because/ a/ it’s/ day./ beautiful

_________________________________________________

49.time./ the/ You/ TV/ watch/ shouldn’t/ all

_________________________________________________

50.never/ She/ basketball/ plays/ school./ after

_________________________________________________

IV. Write about you: (Em hãy vấn đáp những thắc mắc về bạn dạng thân mật mình)

51.How often vì thế you eat fruit?

_________________________________________________

52.What are you going to lớn do?

_________________________________________________

53.What should you vì thế after school?
_________________________________________________

54.How often does your mother play sports?

_________________________________________________

55.What is your father going to lớn do?

_________________________________________________

Đáp án đề cương ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

A. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: (PHẦN TRẮC NGHIỆM)

I. Circle the odd-one-out: (Em hãy khoanh tròn trặn kể từ không giống loại)

1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

II. Circle the mistake in each sentence: (Em hãy khoanh tròn trặn lỗi sai trong những câu sau)

6 – a; 7 – b; 8 – c; 9 – a; 10 – c;

IV. Choose the best answer: (Em hãy lựa chọn câu vấn đáp đích nhất)

11 – c; 12 – a; 13 – c; 14 – b; 15 – a;

16 – c; 17 – b; 18 – a; 19 – b; đôi mươi – b;

21 – c; 22 – c; 23 – a; 24 – b; 25 – a;

26 – c; 27 – b; 28 – a; 29 – c; 30 – a;

31 – c; 32 – b; 33 – c; 34 – a; 35 – b;

READ AND WRITE: (PHẦN TỰ LUẬN)

I. Read the following passages and complete the sentences: (Em hãy tham khảo những đoạn văn tại đây và triển khai xong những câu đang được cho)

36.Charlie is ____ten______ years old.

37.He usually plays ________badminton______after school.

38.He likes playing badminton at school______sports club______.

38.Some sports at Charlie’s school sports club are chess, ___basketball______, badminton, _______soccer_______, swimming, table tennis and martial art…

40.Charlie is going to lớn play badminton ______with Cody_____ on this weekend.

II. Read the following passages and answer the questions: (Em hãy tham khảo những đoạn văn tại đây và vấn đáp những câu hỏi)

41 – He is eleven years old.

42 – Vovinam is a type of martial art in Vietnam.

43 – They usually go to lớn Martial Arts (Vovinam) Center after school.

44 – Yes, he does.

45 – You go straight along Nguyen Huu Tho street and you can see the Center.

III. Order the words to lớn make the sentences: (Em hãy bố trí những kể từ sau muốn tạo trở nên câu sở hữu nghĩa)

46 – How often does she play basketball?

47 – He is going to lớn play volleyball with Ben.

48 – You should play outside because it’s a beautiful day.

49 – You shouldn’t watch TV all the time.

50 – She never plays basketball after school.

IV. Write about you: (Em hãy vấn đáp những thắc mắc về bạn dạng thân mật mình)

học sinh tự động vấn đáp.

[ad_2]

Đăng bởi: trung học phổ thông An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Xem thêm: fe203 + hcl