fe3o4 h2so4 đặc

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài xích học: Cân vì chưng phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của sắt…. cũng giống như các dạng bài xích tập dượt.

Bạn đang xem: fe3o4 h2so4 đặc

Hy vọng tư liệu này rất có thể canh ty chúng ta ghi chép và thăng bằng phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng mực rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

2. Cân vì chưng phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang được xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 tính năng với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và với khí mùi hương hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

7. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là láo lếu thích hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

  • Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

  • Tính hóa học hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến láo lếu thích hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al overset{t^{o} }{rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt tính năng với H2O ở nhiệt độ chừng cao hơn nữa 570oC thì đưa đến H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 2. Dung dịch nào là sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên thích hợp hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, chiếm được 3,04 gam láo lếu thích hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 6. Khi thắp cháy trọn vẹn Fe nhập không gian thành phầm chiếm được hóa học rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. tạo ra láo lếu thích hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 7. Nguyên liệu chủ yếu nhằm phát triển thép là:

A. Sắt truất phế liệu

B. Khí oxi

Xem thêm: Tổng hợp 9 shop bán giày Sneaker ở Hà Nội đẹp và uy tín

C. Gang

D. SiO2, CaCO3

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 rất có thể uống thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Câu 9. Nung láo lếu thích hợp bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Lúc kết đốc phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với không gian là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Câu 10. Hòa tan trăng tròn gam láo lếu thích hợp bột Fe và Fe2O3 vì chưng một lượng hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X tính năng với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được lấy nung giá nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Câu 11. Hòa tan không còn m gam Fe vì chưng 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 12. Có những vẹn toàn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Câu 13. Cho 8,4 gam bột Fe nhập 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Câu 14. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì chưng hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa phải đầy đủ , với chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối hạt và với 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Câu 15. Cho m gam bột Fe nhập hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được láo lếu thích hợp bao gồm nhì khí NO2 và NO với VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì chưng 2,625. Thành phần Phần Trăm bám theo thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe vẫn sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Câu 16. Hoà tan trọn vẹn một lượng láo lếu thích hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang lại tính năng vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

…………………….

THPT Sóc Trăng vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ Lúc mang lại Fe kể từ oxit tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 quánh thành phầm chiếm được là muối hạt Fe (III) sunfat và sinh đi ra mùi hương hắc. Đây là một trong những phương trình kha khá khó khăn, vì thế nhập quy trình thăng bằng chúng ta rất là cảnh giác.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt.

Trên phía trên trung học phổ thông Sóc Trăng vẫn ra mắt cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các chúng ta có thể những em nằm trong xem thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài xích tập dượt Hóa 12, Giải bài xích tập dượt Toán lớp 12, Giải bài xích tập dượt Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: al cucl2

Đánh giá