nhiệt phân cahco32

Phản ứng Ca(HCO3)2 đi ra CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ sức nóng phân Ca(HCO3)2, đó cũng là phương trình ở trong nội dung bài học kinh nghiệm nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời tự những muối bột Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 gây ra. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: nhiệt phân cahco32

1. Phương trình phản xạ phân diệt Ca(HCO3)2

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Nhiệt độ

Bạn đang được xem: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

3. Phương pháp giải sức nóng phân muối bột hiđrocacbonat và muối bột cacbonat

a. Nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: Tất cả những muối bột hiđrocacbonat đều xoàng xĩnh bền sức nóng và bị phân huỷ khi đun rét.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt phân muối bột cacbonat (CO32-)

Nhận xét: Các muối bột cacbonat ko tan (trừ muối bột amoni) đều bị phân huỷ vị sức nóng.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản xạ sức nóng phân muối bột cacbonat và hiđrocacbonat đều ko nằm trong phản xạ oxi hoá – khử.

Phản ứng sức nóng phân muối bột FeCO3 vô không gian với phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Câu 2. Hỗn phù hợp rắn A bao gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A cho tới lượng ko thay đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO và Na2CO3.

Câu 3. Chất nào tại đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

Xem thêm: Đỗ Hùng Dũng sinh năm bao nhiêu? Đời tư và sự nghiệp sân cỏ

D. HCl và Ca(OH)2.

Câu 4. Nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, nhận được V lít khí CO­2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6

Câu 5. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước vô cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vô 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun rét hỗn hợp lại thấy với kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Câu 8. Nung lếu láo phù hợp X bao gồm FeCO3 và BaCO3 vô không gian cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vô H2O dư nhận được hỗn hợp Z và 8 gam hóa học rắn ko tan. Hấp thụ không còn V lít khí CO2 vô Z nhận được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 vô lếu láo phù hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

……………………………………

Trên trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã lấy cho tới chúng ta cỗ tư liệu cực kỳ hữu ích Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để với thành phẩm cao hơn nữa vô học hành, trung học phổ thông Sóc Trăng nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác luyện Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 nhưng mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổ hợp và đăng lên.

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: fecl2 koh

Đánh giá