nội dung nào dưới đây

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Nội dung nào dưới đây đúng khi đề cập đến chức năng của Chính phủ

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây

Với giải Câu 12 trang 88 SBT Kinh tế Pháp Luật lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Kinh tế Pháp luật 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Kinh tế Pháp luật lớp 10 Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài tập 1 trang 88 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy đánh dấu √ vào câu trả lời đúng.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây đúng khi đề cập đến chức năng của Chính phủ?

□ a. Chính phủ xây dựng và đề xuất các chiến lược, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án khác trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

□ b. Chính phủ tổ chức xây dựng và thực thi Hiến pháp, luật, nghị quyết.

□ c. Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Chủ tịch nước.

□ d. Chính phủ làm việc theo chế độ thủ trưởng, quyết định theo đa số.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải sách bài tập KTPL 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1. “Quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại” thể hiện chức năng nào của Quốc hội?…

Câu 2. Quốc hội thực hiện quyền nào dưới đây?…

Câu 3. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cơ quan nào có chức năng lập hiến, lập pháp?…

Câu 4. Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội có quyền:…

Câu 5. Nhiệm kì của Chủ tịch nước hiện nay là mấy năm?…

Câu 6. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, ai là người có quyền quyết định đặc xá?…

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ

Câu 7. Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm nào dưới đây?…

Câu 8. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, Chủ tịch nước là người thay mặt Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về:…

Câu 9. Cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở nước ta là cơ quan nào?..

Câu 10. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, chủ thể nào có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành…

Câu 11. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?…

Câu 13. Cơ cấu của Chính phủ bao gồm:…

Bài tập 2 trang 91 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống…

Bài tập 1 trang 81 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao?..

Bài tập 2 trang 93 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy hoàn thành nội dung bảng dưới đây…

Bài tập 3 trang 93 SBT Kinh tế Pháp luật 10Đọc và xác định thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các trường hợp dưới đây…

Bài tập 4 trang 94 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Em hãy xử lý tình huống sau:…

Bài tập 1 trang 95 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy liệt kê một số việc học sinh có có thể làm để góp phần ủng hộ luật do Quốc hội ban hành được thực thi hiệu quả…

Bài tập 2 trang 95 SBT Kinh tế Pháp luật 10Em hãy nêu những hành động công dân có thể làm để bảo vệ, xây dựng Chính phủ…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Nội dung nào dưới đây đúng khi đề cập đến chức năng của Chính phủ
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: khso4 + khco3