theo ph.ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

Ph.Ăngghen: “Tính thống nhất thực sự của thế giới nằm ở tính vật chất của nó, và tính vật chất này được chứng minh không phải bằng một vài lời nói láu cá của một nhà ảo thuật, mà bằng sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học.”

theo ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở

Bạn đang xem: theo ph.ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

Thế giới tồn tại đa dạng và phong phú, nhưng tất cả đều thống nhất ở tính vật chất. Chỉ có một thế giới thống nhất, thế giới vật chất. Không có thế giới nào khác, thế giới vật chất tồn tại khách quan. Căn cứ vào thực tiễn đời sống xã hội và sự phát triển của khoa học, chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó.

Mọi sự vật, hiện tượng khác nhau của thế giới đều tồn tại khách quan, có trước và không phụ thuộc vào ý thức con người. Do đó, tất cả các phần khác nhau của thế giới đều là vật chất, toàn bộ không gian vô tận xung quanh chúng ta là không gian vật chất, sự thống nhất của thế giới là ở tính chất vật chất của nó.

Tất cả các phần của thế giới đều liên quan đến nhau, tác động với nhau theo quy luật vốn có. Các sự vật, hiện tượng đều là những hình thức tồn tại cụ thể của vật chất, chúng có mối liên hệ với nhau trong thế giới vật chất. Toàn bộ thế giới với nhiều bộ phận khác nhau, với nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau hợp thành một chỉnh thể, một hệ thống thống nhất, tồn tại khách quan. Triết học Mác - Lênin đã chỉ ra những quy luật vận động và phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Đây là những quy luật khách quan chi phối tất cả các hình thức và bộ phận của thế giới vật chất.

Thế giới vật chất, các sự vật, hiện tượng luôn vận động và chuyển hóa lẫn nhau. Các sự vật, hiện tượng tồn tại trong sự thống nhất nhưng luôn có xu hướng chuyển hóa lẫn nhau. Đây là căn nguyên của Phát triển.

Lịch sử phát triển của khoa học tự nhiên đã chứng minh nguyên tắc về tính thống nhất vật chất của thế giới. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng đã vạch ra mối quan hệ giữa các hình thức vận động và chuyển hóa giữa các sự vật, hiện tượng. Từ đó khẳng định tính bất diệt của vật chất và tính thống nhất vật chất của các sự vật, hiện tượng. Thuyết tế bào và thuyết tiến hóa của Đác-uyn đã vạch ra bản chất và mối quan hệ giữa các cơ thể sống, từ đó khẳng định tính thống nhất của thế giới. Sự phát triển của khoa học hiện đại trong mọi lĩnh vực tiếp tục chứng minh rằng ngoài các dạng vật thể, trường, sóng, hạt, plasma, vật chất còn tồn tại ở nhiều dạng khác, bên cạnh thiên hà rộng lớn của chúng ta. còn vô số thiên hà và siêu thiên hà khác… Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung là thống nhất trong một thuộc tính tồn tại khách quan bên ngoài ý thức con người.

Xem thêm: Cách đọc bảng size giày MLB Korea và hướng dẫn chọn giày MLB vừa vặn

Tư tưởng về sự thống nhất của thế giới trong tính vật chất là cơ sở khoa học để khắc phục quan điểm duy vật siêu hình, thông qua sự thống nhất của thế giới trong một dạng vật chất, để phủ nhận sự tồn tại của địa ngục. và thiên đường của chủ nghĩa duy tâm tôn giáo; qua đó giúp các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, khám phá những dạng vật chất mới, những thiên hà mới phục vụ cho sự sống của con người.

Xem thêm: So sánh thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm

Xem thêm: ch3cooch ch2 + h2o