tiếng anh lớp 3 unit 1 hello

[TIẾNG ANH LỚP 3] Unit 1: Hello | Xin xin chào | Sách Tiếng Anh Global Success | Năm học tập 2022-2023
[TIẾNG ANH LỚP 3] Unit 1: Hello | Xin xin chào | Sách Tiếng Anh Global Success | Năm học tập 2022-2023

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 unit 1 hello

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Loạt bài xích biên soạn, giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello sẽ hỗ trợ Giáo viên, bố mẹ được thêm tư liệu nhằm chỉ dẫn những em học viên lớp 3 đơn giản và dễ dàng sẵn sàng bài xích nhằm học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 3.

  • Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say….
  • Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say….
  • Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and write….

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 6 – 7

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và gọi lại).

Bài nghe:

a) A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I’m Nam.

b) A: Hello. I’m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Hướng dẫn dịch:

a) A: Xin xin chào. Mình là Mai.

B: Xin xin chào Mai. Mình là Nam.

b) A: Xin xin chào những em. Cô thương hiệu là Hiền.

B: Xin xin chào cô Hiền. Chúng em cực kỳ vui mừng được gặp gỡ cô ạ.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I’m Nam.

Hi, Mai. I’m Quan.

Hi, Quan. I’m Mai.

Hướng dẫn dịch:

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin xin chào Quân. Mình là Mai.

3. Let’s talk. (Chúng tao nằm trong nói).

a) Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Quan.

Hello. I’m Phong.

b) Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Hoa.

Hello. I’m Mai.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Mình là Quân.

Xin xin chào. Mình là Phong.

b) Xin xin chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xin xin chào cô. Em là Mai.

4. Listen and tick. (Nghe và khắc ghi tick.)

Bài nghe:

1. b 2. a

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I’m Nam.

Quan: Hello, Nam. I’m Quan. Nice to tướng meet you.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Xin xin chào. Tôi là Nam.

Quân: Xin xin chào, Nam. Tôi là Quân. Rất vui mừng được gặp gỡ chúng ta.

2. Cô Hiền: Xin xin chào cả lớp. Cô thương hiệu là Hiền.

Lớp: Xin xin chào cô Hiền ạ. Chúng em cực kỳ vui mừng được gặp gỡ cô ạ.

5. Let’s write. (Chúng tao nằm trong viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Xin xin chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin xin chào. Cô thương hiệu là Hiền.

Lớp học: Kính xin chào cô Hiền. Rất vui mừng được gặp gỡ cô ạ.

6. Let’s sing. (Chúng tao nằm trong hát).

Hello

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Miss Hien.

Nice to tướng meet you.

Nice to tướng meet you

Hướng dẫn dịch:

Xin chào

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui mừng được gặp gỡ cô.

Rất vui mừng được gặp gỡ cô.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8 – 9

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và tái diễn.)

Bài nghe:

Xem thêm: khso4 + khco3

a) Hi, Nam. How are you?

I’m fine, thanks. And you?

Fine, thank you.

b) Bye, Nam.

Bye, Mai.

Hướng dẫn dịch:

a) Chào, Nam. Quý khách hàng khỏe mạnh không?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn. Còn chúng ta thì sao?

Mình vẫn khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta.

b) Tạm biệt, Nam.

Tạm biệt, Mai.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:

How are you, Nam?

Fine, thanks. And you?

Fine, thank you.

How are you, Phong?

Fine, thanks. And you?

Fine, thank you.

Hướng dẫn dịch:

Bạn khỏe mạnh ko, Nam?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta. Còn chúng ta thì sao?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta.

Bạn khỏe mạnh ko, Phong?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta. Còn chúng ta thì sao?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta.

3. Let’s talk. (Chúng tao nằm trong nói).

How are you, Phong?

Fine, thank you. And you?

Fine, thank you.

Hướng dẫn dịch:

Bạn khỏe mạnh ko, Phong?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta. Còn chúng ta thì sao?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta.

4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Bài nghe:

a – 4 b – 3 c – 2 d – 1

Bài nghe:

1. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

2. Nam: How are you, Miss Hien?

Miss Hien: I’m fine, thanks. And you?

Nam: I’m fine, thank you.

3. Miss Hien: Goodbye, class.

Class: Goodbye, Miss Hien.

4. Nam: Bye, Mai.

Mai: Bye, Nam.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô Hiền: Xin xin chào cả lớp. Cô thương hiệu là Hiền.

Cả lớp: Kính xin chào cô Hiền ạ. Rất vui mừng được gặp gỡ cô ạ.

2. Nam: Cô khỏe mạnh ko ạ, cô Hiền?

Cô Hiền: Cô ổn định, cảm ơn em. Còn em thì sao?

Nam: Em ổn định, cảm ơn cô ạ.

3. Cô Hiền: Tạm biệt cả lớp nhé.

Cả lớp: Tạm biệt cô Hiền ạ.

4. Nam: Tạm biệt, Mai.

Mai: Tạm biệt, Nam.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành xong câu).

Đáp án:

(1) Goodbye (2) Bye (3) Fine (4) thank you

1. Miss Hien: Goodbye, class.

Class: (1) Goodbye, Miss Hien.

2. Mai: Bye, Nam.

Nam: (2) Bye, Mai.

3. Nam: How are you, Quan?

Quan: (3) Fine, thanks. And you?

Nam: Fine, (4) thank you.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô Hiền: Tạm biệt cả lớp nhé.

Lớp: Tạm biệt cô Hiền ạ.

2. Mai: Tạm biệt, Nam.

Nam: Tạm biệt, Mai.

3. Nam: Anh khỏe mạnh không?

Quân: Tôi khỏe mạnh, cảm ơn. Còn anh thì sao?

Nam: Tôi khỏe mạnh. Cảm ơn anh nhé.

6. Let’s write. (Chúng tao nằm trong viết).

How are you?

Fine, thanks. And you?

Fine, thanks.

Hướng dẫn dịch:

Bạn khỏe mạnh không?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta. Còn chúng ta thì sao?

Mình khỏe mạnh, cảm ơn chúng ta.

Bạn đang được coi bài xích viết: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello. tin tức vì thế hoisinhvatcanh.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: ca(h2po4)2 ra cahpo4

Rate this post