trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

Bạn đang xem: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là TRONG Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Câu hỏi: Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng như thế nào.

Bạn đang xem: trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

A. Tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

B. Biệt hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

C. Duy trì tỉ lệ các cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

D. Đa dạng và phong phú về kiểu gen

Trả lời

Đáp án: B. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


Trong một quần thể tự phối, tần số alen không thay đổi, tần số KG có hướng thay đổi; tỉ lệ dị hợp giảm, đồng hợp tăng => tạo dòng thuần.

Cùng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu về quần thể và quần thể tự phối

1 Quần thể là gì?

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.

Ví dụ: Một quần thể cá chép sống trong ao

2 Vốn gen là gì?

Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định, được biểu thị bằng tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể ở một thời điểm nhất định.

Tần số alen: là tỉ lệ số alen trên tổng số alen của các alen khác nhau của gen đó trong quần thể ở một thời điểm nhất định.

3. Khái niệm quần thể tự phối cận huyết

– Quần thể thực vật tự thụ phấn, quần thể tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết (hay giao phối cận huyết) thuộc quần thể tự thụ phấn.

4. Đặc điểm di truyền của quần thể giao phối cận huyết

Một quần thể giao phối cận huyết gồm các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

– Chọn lọc theo dòng thuần của quần thể thường kém hiệu quả.

- Giao phối cận huyết làm cho số cá thể dị hợp trong quần thể giảm dần, số cá thể đồng hợp tăng dần, quần thể phân li dần thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau, làm giảm tính đa hình. dạng sinh học.

Trong quá trình tự phối các thế hệ kế tiếp nhau:

Tần số alen trong quần thể giao phối không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

+ Tần số kiểu gen trong một quần thể giao phối thay đổi theo hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tăng kiểu gen đồng hợp và cuối cùng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp bằng tần số alen tương ứng. .

+ Mức độ đa dạng di truyền của quần thể giao phối cận huyết bị giảm sút.

Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 2)

5. Bài tập tự kết hợp

Dạng 1: Cho thành phần kiểu gen ở thế hệ P (thế hệ xuất phát) 100% dị hợp Aa qua n thế hệ lai xa để tìm thành phần kiểu gen ở thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 3).

Ví dụ 1: Quần thể ban đầu là 100% dị hợp tử. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là bao nhiêu?

Giải pháp nhanh chóng:

Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau (Với n = 3)

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 4).

Dạng 2: Cho biết thành phần kiểu gen ở thế hệ P qua n thế hệ giao phối cận huyết để tìm thành phần kiểu gen của thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể giao phối cận huyết ở thế hệ P ban đầu có thành phần kiểu gen như sau: xAA + yAa + zaa

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 5)

Ví dụ 2: Quần thể P có 35AA : 14Aa : 91aa = 1. Các cá thể trong quần thể buộc phải giao phối qua 3 thế hệ để tìm ra cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ.

Phần thưởng:

Cấu trúc quần thể P: 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cơ cấu dân số theo 3 thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 6).

Ví dụ 3: Quần thể tự thụ phấn có kiểu gen ở thế hệ P là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì cấu trúc của quần thể như thế nào?

Phần thưởng:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 7)

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Categories: sinh học lớp 12, sinh học 12

Thêm thông tin để xem:

Hình ảnh của Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

Video về Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

Wiki về Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là -

Câu hỏi: Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng như thế nào.

A. Tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

B. Biệt hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

C. Duy trì tỉ lệ các cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

D. Đa dạng và phong phú về kiểu gen

Trả lời

Đáp án: B. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


Trong một quần thể tự phối, tần số alen không thay đổi, tần số KG có hướng thay đổi; tỉ lệ dị hợp giảm, đồng hợp tăng => tạo dòng thuần.

Cùng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu về quần thể và quần thể tự phối

1 Quần thể là gì?

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.

Ví dụ: Một quần thể cá chép sống trong ao

2 Vốn gen là gì?

Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định, được biểu thị bằng tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể ở một thời điểm nhất định.

Tần số alen: là tỉ lệ số alen trên tổng số alen của các alen khác nhau của gen đó trong quần thể ở một thời điểm nhất định.

3. Khái niệm quần thể tự phối cận huyết

- Quần thể thực vật tự thụ phấn, quần thể tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết (hoặc giao phối cận huyết) đều thuộc quần thể tự phối.

4. Đặc điểm di truyền của quần thể giao phối cận huyết

Một quần thể giao phối cận huyết gồm các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

- Chọn lọc trong các dòng thuần của quần thể thường kém hiệu quả.

- Giao phối cận huyết làm cho số cá thể dị hợp trong quần thể giảm dần, số cá thể đồng hợp tăng dần, quần thể phân li dần thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau, làm giảm tính đa hình. dạng sinh học.

Trong quá trình tự phối các thế hệ kế tiếp nhau:

Tần số alen trong quần thể giao phối không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

+ Tần số kiểu gen trong một quần thể giao phối thay đổi theo hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tăng kiểu gen đồng hợp và cuối cùng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp bằng tần số alen tương ứng. .

+ Mức độ đa dạng di truyền của quần thể giao phối cận huyết bị giảm sút.

Xem thêm: c hno3 đặc

Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 2)

5. Bài tập tự kết hợp

Dạng 1: Cho thành phần kiểu gen ở thế hệ P (thế hệ xuất phát) 100% dị hợp Aa qua n thế hệ lai xa để tìm thành phần kiểu gen ở thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 3).

Ví dụ 1: Quần thể ban đầu là 100% dị hợp tử. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là bao nhiêu?

Giải pháp nhanh chóng:

Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau (Với n = 3)

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 4).

Dạng 2: Cho biết thành phần kiểu gen ở thế hệ P qua n thế hệ giao phối cận huyết để tìm thành phần kiểu gen của thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể giao phối cận huyết ở thế hệ P ban đầu có thành phần kiểu gen như sau: xAA + yAa + zaa

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 5)

Ví dụ 2: Quần thể P có 35AA : 14Aa : 91aa = 1. Các cá thể trong quần thể buộc phải giao phối qua 3 thế hệ để tìm ra cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ.

Phần thưởng:

Cấu trúc quần thể P: 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cơ cấu dân số theo 3 thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 6).

Ví dụ 3: Quần thể tự thụ phấn có kiểu gen ở thế hệ P là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì cấu trúc của quần thể như thế nào?

Phần thưởng:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 7)

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Categories: sinh học lớp 12, sinh học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng như thế nào.

A. Tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

B. Biệt hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

C. Duy trì tỉ lệ các cá thể ở trạng thái dị hợp tử.

D. Đa dạng và phong phú về kiểu gen

Trả lời

Đáp án: B. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.


Trong một quần thể tự phối, tần số alen không thay đổi, tần số KG có hướng thay đổi; tỉ lệ dị hợp giảm, đồng hợp tăng => tạo dòng thuần.

Cùng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tìm hiểu về quần thể và quần thể tự phối

1 Quần thể là gì?

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.

Ví dụ: Một quần thể cá chép sống trong ao

2 Vốn gen là gì?

Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định, được biểu thị bằng tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể ở một thời điểm nhất định.

Tần số alen: là tỉ lệ số alen trên tổng số alen của các alen khác nhau của gen đó trong quần thể ở một thời điểm nhất định.

3. Khái niệm quần thể tự phối cận huyết

– Quần thể thực vật tự thụ phấn, quần thể tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết (hay giao phối cận huyết) thuộc quần thể tự thụ phấn.

4. Đặc điểm di truyền của quần thể giao phối cận huyết

Một quần thể giao phối cận huyết gồm các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

– Chọn lọc theo dòng thuần của quần thể thường kém hiệu quả.

- Giao phối cận huyết làm cho số cá thể dị hợp trong quần thể giảm dần, số cá thể đồng hợp tăng dần, quần thể phân li dần thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau, làm giảm tính đa hình. dạng sinh học.

Trong quá trình tự phối các thế hệ kế tiếp nhau:

Tần số alen trong quần thể giao phối không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

+ Tần số kiểu gen trong một quần thể giao phối thay đổi theo hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tăng kiểu gen đồng hợp và cuối cùng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp bằng tần số alen tương ứng. .

+ Mức độ đa dạng di truyền của quần thể giao phối cận huyết bị giảm sút.

Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 2)

5. Bài tập tự kết hợp

Dạng 1: Cho thành phần kiểu gen ở thế hệ P (thế hệ xuất phát) 100% dị hợp Aa qua n thế hệ lai xa để tìm thành phần kiểu gen ở thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 3).

Ví dụ 1: Quần thể ban đầu là 100% dị hợp tử. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là bao nhiêu?

Giải pháp nhanh chóng:

Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau (Với n = 3)

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 4).

Dạng 2: Cho biết thành phần kiểu gen ở thế hệ P qua n thế hệ giao phối cận huyết để tìm thành phần kiểu gen của thế hệ Fn

Giải pháp:

Quần thể giao phối cận huyết ở thế hệ P ban đầu có thành phần kiểu gen như sau: xAA + yAa + zaa

Quần thể P Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 5)

Ví dụ 2: Quần thể P có 35AA : 14Aa : 91aa = 1. Các cá thể trong quần thể buộc phải giao phối qua 3 thế hệ để tìm ra cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ.

Phần thưởng:

Cấu trúc quần thể P: 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cơ cấu dân số theo 3 thế hệ:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 6).

Ví dụ 3: Quần thể tự thụ phấn có kiểu gen ở thế hệ P là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì cấu trúc của quần thể như thế nào?

Phần thưởng:

Trong một quần thể giao phối cận huyết, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (Hình 7)

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Categories: sinh học lớp 12, sinh học 12

Bạn xem bài Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là nó có giải quyết được vấn đề bạn phát hiện ra không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là bên dưới để https://hoisinhvatchanh.org.vn/ chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguồn: hoisinhvatchanh.org.vn

Xem thêm: nahco3 + ba(oh)2

#In #pants #body #self #mix #component #style #geno #of #pants #body #have #direction #is