từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 1

Từ vựng đóng góp một tầm quan trọng rất rất cần thiết nhập quy trình học tập giờ đồng hồ Anh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Có được một vốn liếng kể từ vựng chất lượng tiếp tục giúp đỡ bạn dùng những câu kể từ nhập giờ đồng hồ Anh một cơ hội hoàn hảo hoàn hảo và tuyệt vời nhất rộng lớn. Tổng thích hợp những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1 tiếp tục giúp đỡ bạn 1 phần nào là bại không ngừng mở rộng kỹ năng về kể từ vựng nhập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 1

Biết được vấn đề đó, BHIU tiếp tục tổ hợp Full cỗ không thiếu kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1 nhằm mục đích giúp đỡ bạn học tập chất lượng rộng lớn.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

I. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1 – My new school

Từ mớiPhiên âmDịch nghĩa
1. activity/ækˈtɪvəti/hoạt động
2. art/ɑːt/nghệ thuật
3. backpack/ˈbækpæk/ba lô
4. binder/ˈbaɪndə(r)/bìa hồ nước sơ
5. boarding school/ˈbɔːdɪŋ skuːl/trường nội trú
6. borrow/ˈbɒrəʊ/mượn, vay
7. break time/breɪk taɪm/giờ rời khỏi chơi
8. chalkboard/ˈtʃɔːkbɔːd/bảng viết lách phấn
9. classmate/ˈklɑːsmeɪt/bạn nằm trong lớp
10. calculator/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/máy tính
11. compass/ˈkʌmpəs/compa
12. creative/kriˈeɪtɪv/sáng tạo
13. diploma/dɪˈpləʊmə/bằng, giấy tờ khen
14. equipment/ɪˈkwɪpmənt/thiết bị
15. excited/ɪkˈsaɪtɪd/hào hứng, phấn khích
16. folder/ˈfəʊldə(r)/bìa đựng tài liệu
17. greenhouse/’griːnhaʊs/nhà kính
18. gym/dʒɪm/phòng luyện thể dục
19. healthy/ˈhelθi/khỏe mạnh
20. help/help/giúp đỡ
21. history/ˈhɪstri/lịch sử
22. ink/iŋk/mực
23. ink bottle/iŋkˈbɒtl/lọ mực
24. international/ɪntəˈnæʃnəl/thuộc về quốc tế
25. interview/ˈɪntəvjuː/cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
26. judo/ˈdʒuːdəʊ/môn võ ju-đô (của Nhật)
27. kindergarten/ˈkɪndəgɑːtn/nhà trẻ
28. knock/nɒk/gõ cửa
29. lecturer/ˈlektʃərər/giảng viên
30. locker/ˈlɒkə(r)/tủ sở hữu khóa
31. mechanical pencil/məˈkænɪkl ˈpensl/bút chì kim
32. neighbourhood/ˈneɪbəhʊd/hàng thôn, vùng lân cận
33. notepad/ˈnəʊtpæd/sổ tay
34. overseas/əʊvəˈsiːz/ở nước ngoài
35. pencil sharpener/ˈpensl ˈʃɑːpənər/gọt cây viết chì
36. physics/ˈfɪzɪks/môn Vật lý
37. playground/ˈpleɪgraʊnd/sân chơi
38. pocket money/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/tiền tiêu xài vặt
39. poem/ˈpəʊɪm/bài thơ
40. private tutor/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/gia sư riêng
41. pupil/ˈpjuːpil/học sinh
42. quiet/ˈkwaɪət/yên tĩnh, yên tĩnh lặng
43. remember/rɪˈmembə(r)/ghi nhớ
44. rubber/ˈrʌb·ər/cục tẩy
45. ride/raɪd/đi xe
46. schoolbag/ˈskuːlbæg/cặp xách
47. school lunch/ˈskuːl lʌntʃ/bữa ăn trưa ở trường
48. school supply/ˈskuːl səˈplaɪ/dụng cụ học tập tập
49. science/ˈsaɪəns/môn Khoa học
50. share/ʃeə(r)/chia sẻ
51. spiral notebook/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/sổ, vở gáy xoắn/ lò xo
52. student/stjuːdənt/học sinh
53. surround/səˈraʊnd/bao quanh
54. swimming pool/ˈswɪmɪŋ puːl/bể bơi
55. teacher/ˈtiːtʃə(r)/giáo viên
56. textbook/ˈtekst bʊk/sách giáo khoa
57. uniform/ˈjuːnɪfɔːm/bộ đồng phục

II. Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1 sở hữu đáp án

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A.niceB.mineC. ridesD. live
2. A.mineB.historyC. exerciseD.nice
3. A.comeB.monthC. motherD. open
4. A.hopeB.homeworkC. monthD. post
5. A.brotherB.judoC. goingD. rode
6. A.subjectB.clubC. putD. lunch
7. A.scienceB.likeC. musicD. ice
8. A.funB.studentC. hungryD. sun
9. A.teacherB.chessC. lunchD. school.
10.A. farmB. afterC. walkD. class

2. Choose the correct answer. 

1. Phong is wearing a school __________________..

A. shoes.

B. uniform.

C. bag.

D. hats.

2. I am having a Maths lesson but I forgot my _______________. I have some difficulty..

A. calculator.

B. bicycle.

C. pencil case.

D. pencil sharpener.

3. In Physics, we have a lot of ___________  _____________..

A. books – lớn have.

B. homework – lớn vì thế.

C. science – lớn study.

D. vocabulary – lớn play.

4. _____________ morning exercise is good for you..

A. Doing.

B. Studying.

C. Playing.

D. Having.

5. Students live and study in a/an __________ school. They only go home page at weekends…

A. international.

B. small.

C. boarding.

D. overseas.

3. Choose the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined words in each of the following questions. 

1. All the lessons at my new school are very interesting..

A. boring B. exciting C. outgoing D. humorous..

Xem thêm: al cucl2

2. There are 30 children in his class, and it’s difficult for the teacher lớn teach all of them..

A. hard B. simple C. early D. easy.

3. Do you like learning English?.

A. singing B. studying C. writing D. speaking.

4. Let me put on my dress. Then we can go..

A. wear B. remove C. change D. open.

5. She often rides her bicycle to school..

A. siêu xe B. motorbike C. xe đạp D. train.

4. Choose the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined words in each of the following questions. 

1. Everyday, he comes lớn school very early to open all the windows and clean the blackboard..

A. close B. start C. clean D. learn.

2. Jim went for a walk and found a big box between some rocks..

A. same B. small C. large D. modern.

3. It has big buildings and modern equipment..

A. new B. beautiful C. smart D. old.

4. How is your old school?.

A. big B. small C. new D. beautiful.

5. Hoa goes lớn the same school as mạ..

A. different B. similar C. alike D. equal.

ĐÁP án bài bác luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1.

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – C; 5 – A;.

6 – C; 7 – C; 8 – B; 9 – D; 10 – C;.

2. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C;.

3. Choose the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined words in each of the following questions.

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C;.

4. Choose the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined words in each of the following questions.

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – A;.

Có thể các bạn quan tiền tâm: Tải full cỗ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Global Success

Trên đấy là tổ hợp một trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1 và bài bác luyện sở hữu kèm cặp cả câu nói. giải. Mong rằng những share này của BHIU tiếp tục giúp đỡ bạn học tập chất lượng rộng lớn. Trong khi hãy ghé thăm chuyên mục Vocabulary của BHIU để được thêm kỹ năng kể từ vựng thường ngày.

Xem thêm: hno2 đọc là gì