vở bài tập toán lớp 5 bài 57

Câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1 . Một người lên đường xe đạp điện nhập 2 tiếng đầu, từng giờ lên đường được 11,2km; nhập 4 giờ sau, từng giờ lên đường được 10,52km. Hỏi người này đã lên đường được toàn bộ từng nào ki-lô-mét?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 57

1. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = ………..

    21,8 x 10 = ………..

b) 45,81 x 100 = ………

    9,475 x 100 = ………

c) 2,6843 x 1000 = ……..

   0,8341 x 1000 = …….

2. Đặt tính rồi tính

12,6 x 80                                    75,1 x 300

25,71 x 40                                 42,25 x 400

3. Một người lên đường xe đạp điện nhập 2 tiếng đầu, từng giờ lên đường được 11,2km; nhập 4 giờ sau, từng giờ lên đường được 10,52km. Hỏi người này đã lên đường được toàn bộ từng nào ki-lô-mét?

4. Tìm số đương nhiên x nhỏ bé nhất trong số số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 x x > 7

Đáp án

1. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = 40,8

    21,8 x 10 = 218

b) 45,81 x 100 = 45,8

9,475 x 100 = 947,5

c) 2,6843 x 1000 = 2684,3

Xem thêm: al(no3)3 ra al2o3

0,8341 x 1000 = 834,1

2. Đặt tính rồi tính

                         

3. 

Số ki-lô-mét xe đạp điện lên đường được nhập 2 tiếng đầu:

11,2 x 2 = 22,4 (km)

Số ki-lô-mét xe đạp điện lên đường được nhập 2 tiếng tiếp sau đó là:

10,52 x 4 = 42, 08 (km)

Số ki-lô-mét xe đạp điện lên đường được toàn bộ là:

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

Đáp số: 64,48 km

4. Tìm số đương nhiên x nhỏ bé nhất trong số số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 x x > 7

Chọn x = 2 tớ được: 2,6 x 2 = 5,2 < 7 (loại)

Chọn x = 3 tớ được: 2,6 x 3 = 7,8 > 7

Chọn x = 4 tớ được: 2,6 x 4 = 10,4 > 7

Chọn x = 5 tớ được: 2,6 x 5 = 13 > 7

Vậy số đương nhiên nhỏ bé nhất lựa chọn là x = 3

Xem thêm: fe203 + hcl