vở bài tập toán lớp 5 bài 6

Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1. Viết phân số thập phân tương thích nhập khu vực chấm bên dưới từng vạch của tia số

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 6

1. Viết phân số thập phân tương thích nhập khu vực chấm bên dưới từng vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số trở thành số thập phân     

\({9 \over 4} =  \ldots  =  \ldots \)                       \({{11} \over {20}} =  \ldots  =  \ldots \)

\({{15} \over 2} =  \ldots  =  \ldots\)                      \({2 \over {500}} =  \ldots  =  \ldots \)

\({{18} \over {30}} =  \ldots  =  \ldots \)                      \({4 \over {400}} =  \ldots  =  \ldots \)

3. Chuyển trở thành phân số thập phân đem hình mẫu số là 100

\(\eqalign{
& {{17} \over {10}} = …………. = ………….. \cr
& {9 \over {25}} = …………. = ………….. \cr
& {{200} \over {1000}} = …………. = ………….. \cr
& {{38} \over {200}} = …………. = ………….. \cr} \)                                                                

4. Một lớp học tập đem 30 học viên, nhập bại đem  số học viên mến học tập môn Toán, số học viên mến học tập vẽ . Hỏi lớp học tập bại đem từng nào học viên mến học tập Toán, từng nào học viên mến học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân tương thích nhập khu vực chấm bên dưới từng vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số trở thành số thập phân

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

\(\eqalign{
& {9 \over 4} = {{9 \times 25} \over {4 \times 25}} = {{225} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over {20}} = {{11 \times 5} \over {20 \times 5}} = {{55} \over {100}} \cr
& {{15} \over 2} = {{15 \times 50} \over {2 \times 50}} = {{750} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{2 \over {500}} = {{2 \times 2} \over {500 \times 2}} = {4 \over {1000}} \cr
& {{18} \over {30}} = {{18:3} \over {30:3}} = {6 \over {10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{4 \over {400}} = {{4:4} \over {400:4}} = {1 \over {100}} \cr} \)

3. Chuyển trở thành phân số thập phân đem hình mẫu số là 100

\(\eqalign{
& {{17} \over {10}} = {{17 \times 10} \over {10 \times 10}} = {{170} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {25}} = {{9 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{36} \over {100}} \cr
& {{200} \over {1000}} = {{200:10} \over {1000:10}} = {{20} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{38} \over {200}} = {{38:2} \over {200:2}} = {{19} \over {100}} \cr} \)

4. Một lớp học tập đem 30 học viên, nhập bại đem \({{90} \over {100}}\) số học viên mến học tập môn Toán, \({{80} \over {100}}\) số học viên mến học tập vẽ . Hỏi lớp học tập bại đem từng nào học viên mến học tập Toán, từng nào học viên mến học tập vẽ?

Số học viên mến học tập Toán là:

\({{30 \times 90} \over {100}} = 27\) (học sinh)

Số học viên mến học tập Vẽ là:

\({{30 \times 80} \over {100}} = 24\) (học sinh)

Đáp số: 27 học viên mến học tập Toán

             24 học viên mến học tập Vẽ

       

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ