vở bài tập toán lớp 5 bài 75

Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1 . Lớp 5B đem 32 học viên, vô ê đem 24 học viên mến luyện bơi lội. Hỏi số học viên mến luyện bơi lội rung rinh từng nào tỷ lệ số học viên lớp 5B?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 75

Đề bài

1. Viết trở thành tỉ số tỷ lệ (theo mẫu)

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = ……………………..

b) 0,2324 = …………………

c) 1,282 = …………………..

2. Tính tỉ số tỷ lệ của nhị số

a) 8 và 40

   8 : 40 = …………………

b) 40 và 8

   40 : 8 = …………………

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = ………………

3. Tính tỉ số tỷ lệ của nhị số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333………. = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = ……………

b) 62 và 17

    62 : 17 = ……………

c) 16 và 24

    16 : 24 = …………..

4. Lớp 5B đem 32 học viên, vô ê đem 24 học viên mến luyện bơi lội. Hỏi số học viên mến luyện bơi lội rung rinh từng nào tỷ lệ số học viên lớp 5B?

Đáp án

1. Viết trở thành tỉ số tỷ lệ (theo mẫu)

Xem thêm: Cách chơi đánh đề trăm trận trăm thắng

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = 37%

b) 0,2324 = 23,24%

c) 1,282 = 128,2%

2. Tính tỉ số tỷ lệ của nhị số

a) 8 và 40

   8 : 40 = 0,2 = 20%

b) 40 và 8

   40 : 8 = 5 = 500%

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = 0,37 = 37%

3. Tính tỉ số tỷ lệ của nhị số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333………. = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = 0,9444… = 94,44%

b) 62 và 17

    62 : 17 = 3,647… = 364,7%

c) 16 và 24

    16 : 24 = 0,6666… = 66,66%

4.

Bài giải

Tỉ số tỷ lệ số học viên mến luyện bơi lội đối với số học viên lớp 5B là:

24 : 32 = 0,75 = 75%

 Đáp số: 75%

Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc