vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài bác luyện (SBT) Toán 5 luyện 2. 1. Viết tiếp nhập vị trí chấm mang đến tương thích

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106

1. Viết tiếp nhập vị trí chấm mang đến tương thích :

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

a. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : …………………………

2. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm \({3 \over 5}m\), chiều rộng lớn \({1 \over 4}m\) và chiều cao  \({1 \over 3}m\)

3. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

4. Người tao tô toàn diện mạo ngoài của một chiếc thùng tôn có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích S được tô vì thế từng nào đề-xi-mét-vuông ?

5. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Người tao xếp 4 hình lập phương nhỏ nhắn với cạnh 1cm trở nên một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi với từng nào cơ hội xếp không giống nhau ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Bài giải

1.

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2

2.

Xem thêm: kmno4 hcl đặc

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

 \(\left( {{3 \over 5} + {1 \over 4}} \right) \times 2 = {{17} \over {10}}\left( m \right)\)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

 \({{17} \over {10}} \times {1 \over 3} = {{17} \over {30}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

 \({3 \over 5} \times {1 \over 4} = {3 \over {20}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

 \({{17} \over {30}} + 2 \times {3 \over {20}} = {{26} \over {30}} = {{13} \over {15}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số :  \({{17} \over {30}}{m^2};\,{{13} \over {15}}{m^2}\)

3.

Chọn đáp án C

Hướng dẫn

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

4.

Hướng dẫn

Diện tích tô toàn diện mạo ngoài của thùng tôn đó là diện tích S 6 mặt mày của hình vỏ hộp chữ nhật cũng chính là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích tô là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

5.

Hướng dẫn

Có 2 cơ hội xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm trở nên 1 hình vỏ hộp chữ nhật.

Vậy khoanh nhập câu B.

 

Xem thêm: baco3 hno3